OBCHODNÍ PODMÍNKY


1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup prostřednictvím internetového obchodu Racional CZ s.r.o. na jejích internetových stránkách, které provozuje Racional CZ s.r.o.

Prodávající:

Racional CZ s.r.o.
Vraclav 5
565 42 Vraclav

IČ: 27474721; DIČ: CZ27474721
Mobil: 605 268 749
e-mail: racional@racionalcz.cz

Kupující:

Smluvní vztahy podléhají výhradně platným zákonům na území České republiky a české jurisdikci. Podáním závazné objednávky vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními a platebními podmínkami a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.

2. Objednávání a uzavření kupní smlouvy

Zboží je objednáváno prostřednictvím objednávkových formulářů. Pouze řádně vyplněná objednávka obsahující veškeré předepsané náležitosti je považována za platnou. Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Prodávající neručí za omyly v objednávce ze strany kupujícího. Směrodatný je vždy pouze obsah nákupního košíku a potvrzené objednávky a nikoli doplňková zpráva od zákazníka.
Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
Odesláním objednávky akceptuje kupující výši ceny zboží, zvolený způsob dopravy a platební podmínky.
Prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího o případnou písemnou autorizaci objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo zažádat o zaplacení zálohy.
Podání objednávky je považováno za návrh kupní smlouvy. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.

3. Předmět objednávky
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce, které může být dodáno.

4. Závazky prodávajícího

Prodávající se zavazuje dodat jen zboží v bezvadném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky. Prodávající je povinen plnit své závazky řádně, včas a s náležitou péčí, je také povinen chránit v rámci svých možností přiměřeným způsobem práva a oprávněné zájmy zákazníka.
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

5. Závazky kupujícího
Kupující je povinen uvést správnou a úplnou dodací adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

6. Cena
Cenou se rozumí katalogová cena (v nabídce je uvedena cena zboží s DPH). Vydáním nového katalogu se předchozí ceny stávají automaticky neplatnými. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se uvedené ceny na vybraný druh zboží podle popisu, avšak bez poštovného a balného.

7. Dodací podmínky

Objednávky z internetového obchodu Racional CZ s.r.o. jsou realizovány pouze v České republice.

a) Termín dodání zboží
Zboží bude expedováno objednavateli do 5 dnů od přijetí objednávky (a přijetí platby v případě platby bankovním převodem), je-li zboží skladem. V případě objednání zboží, které není na skladě, bude termín dodání sjednán dohodou mezi prodávajícím a kupujícím.

b) Dopravce
Prodávající si vyhrazuje právo určit, popř. změnit způsob přepravy, a to s ohledem na objem, hmotnost dodávky a bezpečnost dopravy. Případná změna způsobu dopravy z rozhodnutí prodávajícího nebude mít žádný vliv na sjednanou výši úhrady za poštovné (přepravné) a balné.

c) Osobní odběr

Odběratel si zboží převezme osobně v sídle firmy.

d) Cena za dopravu

 • Česká pošta - balík do ruky, balík na poštu
  Cena dle ceníku České pošty, s.p., doba doručení 3 dny, platba předem bankovním převodem
 • Česká pošta - balík do ruky, balík na poštu - dobírka
  Cena dle ceníku České pošty, s.p., doba doručení 3 dny, platba při převzetí balíku
 • EXPRES VAN s.r.o. Cena dle ceníku EXPRES VAN s.r.o., doba doručení 3 dny, platba předem bankovním převodem
 • EXPRES VAN s.r.o. - dobírka Cena dle ceníku EXPRES VAN s.r.o., doba doručení 3 dny, platba při převzetí balíku
 • Osobní odběr ve Vraclavi
  Cena 0 Kč, osobní vyzvednutí v sídle firmy Vraclav 5
 • Při objednávce nad 2.500,- Kč včetně DPH doprava ZDARMA.

e) Převzetí dodávky
Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. Ihned by mělo být zahájeno u dopravce reklamační řízení a kopie zápisu by měla být bez zbytečného odkladu zaslána prodávajícímu, jinak nemůže být na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky žádný nárok. V případě shledání porušení či poškození doporučujeme kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu odmítnout!
Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

8. Způsob úhrady

Úhrada probíhá:

a) Na dobírku.

Zboží Vám bude odesláno co nejdříve, nejpozději však do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky, platbu provedete prostřednictvím České pošty, s.p. nebo EXPRES VAN s.r.o. při převzetí zboží. K ceně zboží se připočítává poštovné dle ceníku České pošty, s.p. nebo EXPRES VAN s.r.o.

b) Bankovním převodem

Po odeslání objednávky převedete obnos peněz na náš účet, po přijetí převodu Vám bude zboží zasláno poštou. K ceně zboží se připočítává poštovné dle ceníku České pošty, s.p..

číslo účtu: 266850598/0300
Československá obchodní banka a.s., pobočka Vysoké Mýto
variabilní symbol: číslo Vaší objednávky (zobrazí se po odeslání objednávky)

konstantní symbol: 0008 (platba za zboží)

c) V hotovosti
Platba v hotovosti při osobním odběru.

9. Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího:
Kupující má právo odstoupit od smlouvy, nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží, v tomto termínu je kupující povinen vrátit prodávajícímu zpět nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, na vlastní náklady. O úmyslu odstoupit od smlouvy je kupující povinen informovat prodávajícího emailem (racional@racionalcz.cz) nebo doporučeným dopisem na shora uvedenou adresu. Vracené zboží, které bude zasláno na dobírku, nebude převzato! Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku (kupní cenu zboží) předem dohodnutým způsobem (poštovní poukázka, převod na účet). Náklady spojené s dopravou vraceného zboží hradí kupující.

10. Jiná ustanovení

V případech, kdy zboží vypadlo ze sortimentu nebo se výrazně změnila cena zboží, bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup zahrnující i možnost zrušení objednávky nebo její části.

a) Ceny zboží
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

b) Nepřevzaté zboží
V případě, že kupující odmítne zboží převzít, má prodávající právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky a poštovné za zpětné doručení prodávajícímu.

c) Řešení sporů
Realizované obchody jsou obchody uzavíranými v České republice a jako takové se řídí právním řádem České republiky.
Smluvní strany se zavazují jakékoliv spory vzniklé mezi nimi řešit přednostně smírnou cestou.

d) Užívání registrovaných údajů
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě sjednáno jinak.

11. Ochrana osobních údajů

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, IČ, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo byla sdělena během registrace kupujícím jsou považována za důvěrné informace a jsou chráněna proti zneužití. Tyto osobní údaje o kupujících nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky (provozovatelé, dopravci, apod.). I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytně nutném rozsahu.
Kupující souhlasí se shromažďováním, archivováním a používáním údajů o něm, jím uzavřených obchodech při využívání internetového obchodu za výše stanovených podmínek.
Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá.
Provozovatelé internetového obchodu Racional CZ s.r.o. si vyhrazují právo zasílat registrovaným uživatelům informace o akčních nabídkách. Pokud si zákazník nepřeje, aby mu byly zasílány informace o akčních nabídkách (sortimentní, cenové, apod.), písemně sdělí touto skutečnost provozovatelům internetového obchodu Racional CZ s.r.o. .

12. Reklamace

a) Kupující
Podpisem dopravní listiny dopravci při převzetí zboží stvrzuje kupující souhlas se záručními podmínkami. Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných závadách. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství) a nebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný dodací list, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů, písemně informovat prodávajícího.
Reklamaci doručuje kupující na vlastní náklady prodávajícímu. Kupující přitom co nejvýstižněji popíše závady a jejich projevy a doloží fakturu.

b) Prodávající
O reklamaci prodávající rozhodne nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží a vyrozumí o tom reklamujícího sjednaným způsobem.
Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak.
V případě oprávněnosti reklamace zboží v záruce hradí případné dopravné zpět zákazníkovi prodávající.

13. Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky platí ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky.
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem zprovoznění internetového obchodu Racional CZ s.r.o.. Provozovatelé si vyhrazují právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.